การสร้างพระแก้วถวายเป็นพุทธบูชา

ผู้เขียนไปที่วัดภูพลานสูงเห็นหลวงพ่อสร้างพระแก้วไว้หลายองค์เต็มห้องไปหมด ผู้เขียนจึงได้เรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อจึงได้สร้างพระแก้วไว้มาก มายอย่างนี้    มีสาเหตุและความเป็นมาอย่างไร   หลวงพ่อเมตตาตอบคำถามให้ผู้เขียนได้ทราบว่าทำไมหลวงพ่อจึงต้องสร้างพระแก้ว ไว้ในพระศาสนามากมายเช่นนี้   และนำเอาชื่อโบราณต่างๆ มาสร้างมาตั้งเป็นชื่อก็เพื่อ

๑. เพื่อเป็นการสืบเรื่องเดิมนามเดิมถวายพระพุทธศาสนาการสร้างพระพุทธรูปถวาย เป็นพุทธบูชาเป็นบุญสูงสุดก็คือการสร้างพระแก้ว   ฉะนั้นหลวงพ่อจึงสร้างพระแก้วแสนเมือง   แสนเมืองเป็นชื่อเมืองเก่าดี้งเดิมที่สูญหายจมแผ่นดินไป   เราก็เอาชื่อเดิมมาตั้งเป็นชื่อพระพุทธรูป เช่น  พระแก้วแสนเมือง  เพื่อสืบอายุพระศาสนา   สืบชะตาบ้านเมือง   ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกรียรติแก่พระราชวงศ์

๒. เพื่อถวายเป็นบริวารแก่พระแก้วมรกต

๓. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในการรับเสด็จยุวกษัตริย์ที่จะเสด็จมาอุบัติรองรับศาสนาในอนาคต   นั่นคือเหตุ

     พระแก้วทุกองค์สร้างไว้เพื่อค้ำจุนพระศาสนาที่หลวงพ่อสร้างก็มี  พระแก้วสุวรรภูมิ พระแก้วบุณคำ พระแก้วนามดี เท่ากับเราเชิดชูคำนั้น ยกขึ้นเชิดชูเกียรติเคารพและถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์เพื่อสืบพระ ศาสนาเป็นสิริมงตล  เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า   สืบดวงชะตาบ้านเมือง   น้อมถวายเฉลิมพระเกียรติแด่พระราชวงศ์   เตรียมการรับเสด็จยุวกษัตริย์ที่จะมารองรับพระศาสนาในอนาคต นั่นคือสาเหตุที่สร้างพระแก้วมากมายก็เพื่อเป็นการสืบต่ออายุ พระศาสนาปัจจุบันหลวงพ่อได้สร้างพระแก้วมาแล้วมากมายกว่า ๓๐ องค์  พระแก้วแต่ละองค์จะนามไม่เหมือนกัน  เช่น พระแก้วแสนเมือง พระแก้วแสนคูณ พระแก้วคูณหลวง พระแก้วแสนคำ พระแก้วบุญคำ  พระแก้วบัวคำ พระแก้วสารหลวง พระแก้วสุวรรณภูมิ พระแก้วศรีสุริยะ พระแก้วคำมูล  พระแก้วศรีคำมูลพระแก้วสุวรรณเสน พระแก้วชัยเสน พระแก้วมณีโชติ  พระแก้วไพฑูรย์   พระแก้วศรีสุทโธ  พระแก้วมีคำ  พระแก้วสุพจน์ขันตีหลวงพ่อสร้างตามชื่อเก่าตามตำนานนำมาตั้งขึ้นมายกขึ้น   พระแก้วเจียงคำ พระแก้วเวียงคำ พระแก้วสุวรรณเสนเป็นนามของกษัตริย์สมัยก่อน คือ พระเจ้าสิริเดชสุวรรณเสน นามสกุลกษัตริย์สมัยก่อน   พระเจ้าชัยเสน   พระแก้วสุพจน์ขันตี   พระแก้วคำมูล   พระแก้วศรีคำมูล   เป็นชื่ออยู่ในตำนาน  พระแก้วแสนคูณก็ชื่อเมืองนครแสนคูณ   สร้างถวายพระพุทธองค์เพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา   สืบดวงชะตาบ้านเมือง   น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชวงศ์   เพื่อเตรียมการรับเสด็จยุวกษัตริย์ที่จะมารองรับพระศาสนาในอนาคต   อันนี้เป็นตัวกำหนดให้หลวงพ่อสร้างพระแก้วถวาย   พระศรีสุวรรณมณียังไม่ได้สร้างถวาย   เป็นนามเดิมอยู่ในคำไหว้บูชาพระแก้วแสนคำ   พระเกศ  พระกรรณ  พระศรีสุวรรณมณี  พระสุพจน์ขันตี  พระมณีสุกกลาง  พระมณีสุกกลางเป็นนามชื่อพระพุทธรูปอยู่ที่ชุมพร  หน้าตัก ๑๐ เมตร  อยู่ที่อำเภอฉวี ถวายนามพระพุทธรูปว่า   “พระพุทธศรีมณีสุกกลาง”   มีมาในตำนานเหมือนกัน   พระศรีสุวรรณมณีก็มีชื่ออยู่ในตำนาน   หลวงพ่อจะทำถวายพระองค์ธีฯ   ตอนนี้กำลังหาเจ้าภาพและกำลังหาหยกอยู่   พระแก้วศรีสุริยะเป็นนามของสุริยะธาตุนี่กำลังให้หาหยกอยู่เพราะเป็นพระที่ มีความสำคัญที่ต้องทำ