ความคืบหน้ารูปหล่อพระมหาโมคลคัลลานะ

รูปหล่อพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย

ปรินิพพาน วันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้ 15 วัน

ชื่อเดิม โกลิตะมาณพ
ชื่ออื่น โมคคัลลานะ
สถานที่เกิด โกลิตคาม
สถานที่บวช วัดเวฬุวันมหาวิหาร
วิธีบวช เอหิภิกขุอุปสัมปทา
สถานที่บรรลุธรรม บ้านกัลวาลมุตตคาม
ตำแหน่ง พุทธอัครสาวกเบื้องซ้าย
เอตทัคคะ ผู้มีฤทธิ์มาก

ปรินิพพาน วันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้ 15 วัน
สถานที่ปรินิพพาน กาฬศิลา แห่งมคธชนบท

ฐานะเดิม

ชาวเมือง ชาวมคธ
วรรณะเดิม พราหมณ์
การศึกษา จบไตรเพท

พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นพระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก คู่กับพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา

_Puyai