คำกล่าวเปิดศิวิไลซ์

พุทโธ เม นาโถ,  ธัมโม เม นาโถ,  สังโฆ เม นาโถ

อะหัง  วันทามิ  รัตตะนะตรัยเย  พระเกตุ  พระกรรณ  พระศรีสุวรรณมณี  เอเตนะ  พระสุพจขันตี  มณีสุปรางค์ ,

อะหัง  วันทา  ภะคะวาติ  สันโต  พระเเกตุแสงใส  พระรัตนะตรัย  ชะโย  อะระหัง  เปมิ ฯ
นะโม  วาโยธะ  อาโปธะ  วาโยธะ  อากาโสธะ  ตะโปธะ  นะมะพะธะ  พุทธโร  อนุตตะรัง  อาภะวัง  อาตาสา  อาตามิ  ติภะวัง,  นะมะ  สุริยะธาตุ  จะตุสัจจัง        มะหาโคตะมะ  ศรีสุริยะ  อะริโย,

อะโห  พุทโธ  สมดั่งใจคิด,  อะโห  ธัมโม  สัมฤทธิ์  สมใจ , อะโห  สังโฆ  มารวยเร็วไว,  ฉับพลันทันใจ  ภะวันตุ เม ฯ
นะโม  ชัยยะ  นะมะ  ชัยโย   ศิวิไลซ์ ชัยโย (3 ครั้ง),  อริโย  ศิวิไลซ์  ชัยโย (3 ครั้ง), ศิวิไลซ์  ชัยโย (3 ครั้ง)

สาธุ… ข้าพเจ้าจะต้องรักษาอัญมณี   พระศรีสุวรรณ   พระแก้วเกตุ ที่นำมาบูชาสถิตไว้  ณ เบื้องบนเหนือเศียรเกล้า   ขอให้ข้้าพเจ้าจงร่มเย็นเป็นสุข   สุขีทั่วสา
พิภพครบนิรันดร ชุลีกรกราบไหว้  พระสารีเอกไท้อันศักดิ์สิทธิ์  รวมทั้งจิตของข้าพเจ้าให้ล่วงรู้ในนิมิต จิตเข้าสู่ภวังค์ ในขันธสันดานของข้าพเจ้า จงล่วงรู้ในสภาวะจิต   อย่าให้จิตข้องในบ่วงทุกข์ ล่วงรู้เมื่อลมหายใจเ ข้า-ออก ในจิตภาวนา จงเมตตามาพลันขอให้แสงสว่างอันรุ่งเรือง ในโภคทรัพย์สมบัติ อย่าได้ดับสูญ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง รวมทั้งญาติพี่น้องพวกพ้องในโลกาที่มาค้ำชูในพระศาสนา รวมทั้งราชวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์  ทุกขบงการราชบริพารมวลมิตร ติฐานันดร ให้ขจรโชติช่วง ให้ลุล่วงศรีวิไลซ์  ทั่วไพศาล  ทั่วจักรวาลอนัตตา รวมทั้งเทพ   เทวดา ทั่วโลกาสาพิภพ จงบรรจบด้วยสัมฤทธิ์ประสานผล ขอให้พ้นจากบ่วงมาร ขอให้พบประสบพระนิพพานตลอดกาลเบื้องนี้และเบื้องหน้าเทอญ…