ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางมายังวัดภูพลานสูง

วัดภูพลานสูง บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280