บทนำ

     บรรดาชาวพุทธทั้งหลายที่ได้ชื่อตามทะเบียนว่านับถือพุทธศาสนา แต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเราท่านทั้งหลายส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษแต่ก็ยังมีบางคนที่แหวกประเพณีออกมานับถือศาสนาอื่นด้วยไม่รู้จะนับถืออะไรดี เพราะเขาคิดว่าศาสนาช่วยอะไรเขาไม่ได้ พุทธศาสนิกชนส่วนมากได้แต่ทำบุญทำทาน สวดมนต์ภาวนาเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และเพื่อจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพยสมบัติแบบสุขสบายไม่ต้องลำบาก  เข้าไม่คิดจะปฏิบัติให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเลย เคยคิดที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยเขาคิดและเข้าใจว่าการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเป็นของยากและนิพพานเป็นสูญไม่มีอะไรเหลือซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดคำว่า “นิพพาน” แปลว่าสูญ หมายความว่าสูญสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ยังทรงไว้ซึ่งคุณธรรมบารมี ยังไม่สูญหายไปไหนยังคงคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาอยู่

                พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติเดขึ้นในโลกนี้ เพื่อที่จะทรงปลดปล่อยเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ พระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระศาสนาให้เป็นประทีปส่องทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร พระพุทธองค์ทรงประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนพระพุทธองค์ทรงดับขันปรินิพพาน ภายหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพานไปแล้ว ศาสนาของพระองค์ยังมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย ศรีลังกา และขยายวงกว้างออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ จนกระทั่งมาถึงสุวรรณภูมิประเทศไทย

                ณ ดินแดนสุววรณภูมิ (ประเทศไทย) นี้เองเป็นจุดกำเนิดเกิดขึ้นของเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่มีทั้งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ อันเป็นหลักฐานสำคัญที่ไว้อ้างอิงกับผู้ที่มีความลังเลสงสัยในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

                วัดภูพลานสูงเป็นสถานที่สำคัญตั้งแต่อดีตกาลที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนับตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขวาได้เสด็จมาสู่วัดภูพลานสูงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จากนั้นก็มีพุทธสรีระที่สำคัญได้เสด็จตามมาซึ่งล้วนแต่เป็นองค์เอกทั้งนั้น เช่น พระสรีรังคาร พระเขี้ยวแก้ว พระโลหิตธาตุ รอยพระพุทธบาท และล่าสุดได้ค้นพบรอยพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งเหล่านี้เสด็จมาอุบัติบังเกิดขึ้นเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีที่มาที่ไปชัดเจน มีบทบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคัมภีร์โบราณเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับชาวพุทธทั่วไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาใครครวญโดยเหตุโดยผลโดยปัจจัยเพื่อที่จะน้อมรับสิ่งอันเป็นมงคลที่บังเกิดขึ้นให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเรื่องราวอันจะเป็นประวัติศาสตร์ทางศาสนาต่อไปในอนาคต ในยุคศิวิไลซ์ต่อไป

คำอนุโมทนา

นับตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาสู่วัดภูพลานสูงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากนั้นก็มีพุทธสรีระที่สำคัญล้วนแต่เป็นองค์เอกทั้งหมดได้ตามเสด็จมา เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอันได้แก่ พระสรีรังคาร พระเขี้ยวแก้ว พระโลหิตธาตุ รอยพระพุทธบาท และล่าสุดได้ค้นพบรอยพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏการณ์อันเป็นมหามงคลสูงสุดเหล่านี้มีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจน มีหลักฐานเป็นพระคัมภีร์โบราณที่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ความเป็นมาเป็นไปของพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับชาวพุทธในยุคปัจจุบันเพราะเหตุการณืเหล่านี้ยังไม่เคยปรากฏขึ้นที่ใดมาก่อน

                อาตมาภาพเป็นผู้รับภาระหน้าที่ถวายการรับรองและเผยแผ่เรื่องราวดังกล่าวแก่พุทธศาสนิกชน ให้ได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธองค์ในครั้งพุทธกาล ทำให้ทุกวันนี้มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเป็นจำนวนมากพากันหลั่งไหลขึ้นมาสู่วัดภูพลานสูงเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการเผยแผ่เรื่องราวดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้คุณกัณหา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้ามสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้กว้างยิ่งขึ้น

                ทั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งโยนิโสมนสิการเพื่อพิจารณาใคร่ครวญด้วยเหตุและผล และพร้อมที่จะน้อบรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ที่ท่านทั้งหลายได้พบและได้เห็นในหนังสือเล่นนี้ ขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้จัดทำหนังสือมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                พระครูธรรมธรภรังสี ฉนุทโร
เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง