ปรับปรุงและบูรณะศาลาวิบูลย์ธรรมธาดานุสรณ์

งานปรับปรุงและบูรณะศาลาวิบูลย์ธรรมธาดานุสรณ์ สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  วัดภูพลานสูง   อยู่ระหว่างดำเนินการ ( จันทร์ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ )