พระพุทธทันตะ(พระเขี้ยวฝาง)

พระพุทธทันตะได้เสด็จมาพร้อมกับพระพุทธโลหิต สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับหลวงพ่อเป็นอย่างมาก  หลวงพ่อไม่ทราบมาก่อนว่าพระพุทธทันตะจะเสด็จมาด้วย  ดังนั้นหลวงพ่อจึงไปกราบเรียนถามหลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะเกี่ยวกับเรื่องนี้  จึงได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธธาตุสดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ ยังไม่ถูกเผาในโลกนี้มีอยู่ ๓ องค์ด้วยกันคือ
-พระพุทธนขา
-พระพุทธโลหิต
-พระพุทธทันตะ

     เมื่อหลวงพ่อได้พบกับพระพุทธนขาที่บรรจุอยู่ในหลวงพ่อพระโตโคตะมะ  จึงเป็นเหตุให้ได้พบกับพระพุทธโลหิตและพระพุทธทันตะ   เพราะตามตำนาน
พระพุทธธาตุสดทั้ง ๓ องค์ต้องมาอยู่รวมกัน  เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธทันตะเกิด ขึ้นตอนที่พระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๕๘ พรรษา  พระพุทธองค์ทรงปวดพระทนต์  ฟันกรามข้างขวาซี่ในสุด  ปวดฟันฟันเป็นแมง  ในพระไตรปิฏกบอกว่า  พระพุทธองค์ปวดฟัน  แต่ไม่ทราบว่าปวดแล้วถอนฟันไปไว้ที่ไหน  ตามตำนานบอกว่าพระพุทธองค์ปวดฟันได้ไปนอนพักอยู่ที่เขาคิชณกูฏ  พระพุทธองค์รับสั่งให้หมอชีวกเข้าเฝ้า  มีพระโมคคัลลานะเป็นที่ปรึกษา  ช่วงเวลานั้นบรรดาเจ้าเมืองต่าง ๆ  มาเฝ้าไข้พระพุทธองค์มากมาย  เมื่อหมอชีวกเข้าไปถวายพระโอสถเสร็จแล้ว  ก็ออกมาประกาศว่า  ท่านทั้งหลายอย่าได้อยู่รบกวนพระพุทธองค์เลย  ตอนนี้พระพุทธองค์ทรงพักผ่อนบรรทมอยู่และเรามียาดีแปะไปแล้วฟันพระพุทธองค์ ดีเหมือนเดิม  เจ้าเมืองต่าง ๆเชื่อหมอชีวกต่างพากันกลับบ้านเมืองไปอย่างหน้าอ๋อย (หน้าอ๋อยเป็นภาษาอีสาน) พระพุทธองค์ทรงบันดาลให้หมอชีวกออกไปประกาศอย่างนั้น  ด้วยพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นเหตุวุ่นวายอันเกิดจากพระทนต์ของพระองค์พระ พุทธองค์ก็เลยยังไม่ถอนตอนนั้นต่อมาในเวลาเที่ยงคืนพระองค์ตรัสเรียกหมอชีวก และพระโมคคัลลานะเข้ามาพบ  เมื่อทั้ง ๒ เข้าไปพบพระพุทธองค์ได้เห็นเลือดของพระพุทธองค์ออกมาเต็มกระพุ้งแก้ม  พระโมคคัลลานะจึงนำพานทองมารองรับพระพุทธทันตะ  แล้วพระพุทธองค์สั่งให้พระโมคคัลลานะนำไปเก็บรักษาไว้  เทวดาก็จ้องมองจะเอาเหมือนกัน  พระโมคคัลลานะนำไปเก็บซุกซ่อนไว้โดยไปเก็บไว้ใต้หิน ๓ ก้อนที่ถ้ำสุกรขาตา  เขาคิชฌกูฏประเทศอินเดีย  เมื่อพระโมคคัลลานะนำไปเก็บเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ตรัสถามพระโมคคัลลานะ ว่าเธอได้เก็บพระพุทธทันตะไว้ที่ใด  พระโมคคัลลานะตอบว่า  ข้าพระพุทธเจ้าได้นำไปเก็บซ่อนไว้อย่างดี  ดีแล้วโมคคัลลานะ ด้วยพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะให้มาอุบัติเกิดขึ้นในยุคนี้