สมทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่ ” พระมหาโมคคัลลานะ “

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุน ” สุริยะธาตุ ” เพื่อจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่ ” พระมหาโมคคัลลานะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔.๒๙ น. สูง ๒๕ เมตร ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายบูชาหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ และ สร้างเสริมบุญบารมี ณ วัดป่าคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

… อานิสงค์กฐินทาน…
โดยพระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ.)
บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้
นั่นก็หมายความว่า.. จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้
จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้
รวมความว่า.. ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่า ” ยากจนเข็ญใจ ” จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ