พระสรีรังคารธาตุเสด็จ

หลังจากที่หลวงพ่อภรังสีได้รับพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวา  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ แล้ว  หลวงพ่อได้ปรารภให้บรรดาลูกศิษย์ฟังบ่อยครั้งว่า ที่ปราสาทหินนครจำปาศรียังมีพระสรีรังคารบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า  ซึ่งพระเทวจักรได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียพร้อมกับข้อพระหัตถ์เบื้องขวา โดยนำมาเก็บไว้ที่เดียวกัน  เพื่อที่เทวดาจะได้อัญเชิญสู่วัดภูพลานสูงในภายหลังในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสรีรังคารบรมธาตุได้เสด็จมาที่วัดภูพลานสูง  โดยเสด็จลงบริเวณหน้าพระสังกัจจายน์  หลวงพ่อได้บอกให้พุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์มาร่วมต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุ   และได้อัญเชิญขึ้นสู่บุษบกบนศาลาวิบูลธรรมธาดานุสรณ์ให้ประชาชนได้กราบ สักการบูชาต่อไป

14