พระเกศ พระกรรณ

     พระเกศ พระกรรณ พระศรีสุวรรณมณี  เป็นตำนานของนครแสนคำ   พระเกศคือพระพุทธรูปที่ชื่อว่าเกศ  พระกรรณก็เหมือนกันเป็นชื่อพระพุทธรูปมีอยู่ด้วยกัน ๓ องค์  ในอดีตนั้นพระศรีสุวรรณมณีก็คือพระแก้วแสนคำ   ที่จริงโบราณเขาเรียก  “พระแก้วแสงคำ”  เป็นพระที่มีแสงออกมา  ต่อมาพูดเพี้ยนกันไปเป็นพระแก้วแสนคำ พระกรรณและพระแก้วแสนคำเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง   เนื้อทองปนโลหะจึงเรียกว่า  “พระแสนคำ”   ถ้าเป็นหยกเป็นแก้วก็เรียกพระแก้วแสนคำ พระแก้วบัวคำสร้างไว้ประดิษฐานที่เมืองบัว  พระแก้วบุญคำประดิษฐานที่นครแสนเมือง   พระแก้วแสนคำก็ประดิษฐานไว้ที่นครแสนคำ   แต่ละองค์จะไปประดิษฐานไว้เป็นที่ๆ   นี่เป็นตำนานการสร้างพระแก้ว   นี่แหละพระแก้วครองโลก   เราสร้างพระแก้วมามากมาย ๒๐-๓๐ กว่าองค์ในยุคนี้   พระแก้วเวียงคำก็จะเอาไปไว้ที่จังหวัดขอนแก่น   พระแก้วสุวรรณเสนอยู่ที่สิรินธร   พระแก้วสุพจน์ขันตีอยู่ที่อำเภอหัวสะพาน   พระแก้วสุริยะอยู่ที่อำเภอท่าลี่   พระแก้วศรีสุทโธอยู่ที่วัดแก่งม่วง   พระแก้วศรีไพฑูรย์อยู่ที่วัดหนองบง   พระแก้วรัตมณีอยู่ที่อำเภอคำม่วง   เป็นการสร้างพระแก้วถวายเพื่อเป็นการสืบพระศาสนา เราสร้างพระแก้วเหล่านี้เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมพระเกียรติแด่ยุว กษัตริย์ที่จะมารองรับศาสนาในอนาคต   เพื่อสืบชะตาศาสนา   สืบชะตาบ้านเมือง  ต่อไปในอนาคตเขาจะแย่งชิงพระแก้วกันนะ   พระแก้วแต่ละองค์หลวงพ่อออกแบบผ้าทิพย์แต่ละองค์ลวดลายไม่เหมือนกัน   การสร้างพระแก้วหลวงพ่อมีเจ้าภาพบ้างไม่มีเจ้าภาพบ้าง  มีหลวงพ่อก็สร้างไปเรื่อย ๆ   มีก็สร้างไม่มีก็หยุดไว้ก่อน  หลวงพ่อสร้างพระด้วยขันธ์ ๕   ใครมาหาหลวงพ่อให้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อก็ช่วยเขา   หลวงพ่อก็เก็บเงินจากขันธ์ ๕เก็บสะสมไว้ทั้งหมด   หลวงพ่อรักษาทุกโรค   นายกฯทักษินบอกว่า ๓๐บาทรักษาทุกโรค   ของหลวงพ่อขันธ์ ๕ รักษาทุกโรค  หลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น   เขาจะใส่จานหรือตู้บริจาคก็แล้วแต่    หลวงพ่อไม่ได้เอาไปไหนเก็บสะสมไว้แล้วนำไปทำประโยชน์ให้กับพระศาสนา