พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๘ วัดป่านาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ได้มีการประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และพิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์และพิธีถวายมหาสังฆทานโดยมีพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิมุนี รจจ.อุบลราชธานี วัดปากน้ำ ( บุ่งสระพัง.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านสุชาติ – สจ.ลำพูน ตันติวณิชชานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกๆภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก