พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก

วันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
หลวงปู่ใหญ่ภรังสี  ฉนฺทโร   เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก”พระสุริยะธาตุ”  ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอแก้วศรีสุริยะ  วัดภูพลานสูง  เป็นการสรงน้ำฯ วันเพ็ญแรกของปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘