พิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธตึกแรกของโรงพยาบาลนาจะหลวย…

เช้านี้อังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ( ธ.) และพระครูสุชีพภาวนาภิวัตร ( เข็ม สุชีโว ) เจ้าอาวาสวัดห้วยซันเหนือ( วัดป่าโนนนิเวศน์ ) อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานีได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธตึกแรกของโรงพยาบาลนาจะหลวยและส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธให้แก่โรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์ สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์ อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย เป็นผู้รับมอบมีตัวแทนพระสงฆ์จาก ๖๐ วัด ในเขตอำเภอนาจะหลวย ประมาณ ๖๐ รูป ร่วมอนุโมทนาบุญกับประชาชนและข้าราชการทุกภาคส่วนซึ่งตึกสงฆ์อาพาธแห่งนี้สร้างจากปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร จัดเป็นห้องพิเศษ ๗ ห้องโดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท. ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน.) เพื่อใช้ในการพยาบาลพระภิกษุ,สามเณร และประชาชนทั่วไป

ขอความศิวิไลซ์จงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมครอบครัวและบริวาร ที่มีส่วนในการสร้างกุศลในครั้งนี้ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ ศิวิไลซ์ ชัยโย Civilize Chaiyo

Photos&Reports by Remunee Tu