รอยพระหัตถ์พระพุทธเจ้า

      ตามประวัติเมื่อพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๕๐ พรรษาพรรษาที่ ๑๖   พระองค์ทรงทราบด้วยพระสัพพัญญุตญาณว่า  ในอนาคตข้างหน้าศาสนาของพระองค์จะมาเจริญรุ่งเรือง ณ ดินแดนสุวรรณภูมิในกึ่งศตวรรษ ดังนั้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอรหันตสาวกมีพระมหากัสสปะ  พระมหาโมคคัลลานะ พระสีวลี พระมหากัจจายนะ พระอานนท์  ได้เสด็จมายังภูพลานสูง ดินแดนสุวรรณภูมิประเทศ เพื่อแสดงธรรม โปรดพระเทวจักร กิตฺติโก ผู้เป็นประธานสงฆ์ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงภูพลานสูงแล้ว  ได้เสด็จไปบริเวณหน้าผาทางด้านทิศตะวันตกของภูพลานสูง ทรงเอาฝ่าพระพุทธหัตถ์เบื้องซ้ายลูบหน้าผา  พร้อมกับตรัสว่า “ในอนาคตเบื้องหน้ากึ่งพุทธกาลสถานที่ตรงนี้จะเป็นหน้าผาประวัติศาสตร์”  แล้วเสด็จไปทางทิศทักษิณ ๒ ก้าวทรงลูบหน้าผาด้วยฝ่าพระพุทธหัตถ์ทั้งสองข้าง  พร้อมประทานพรว่า  “ขอให้สำเร็จ ขอให้สำเร็จ” ในขณะที่พระพุทธองค์ทรงลูบหน้าผานั้น  แผ่นหินได้เกิดปฏิกิริยาขึ้นมารองรับรอยพระพุทธหัตถ์  จากนั้นพระมหากัสสปะได้นำต้นเหนี่ยงจากประเทศอินเดียมาปลูกไว้ที่หน้าถ้ำ มังกร  ต้นไม้นี้มีเพียงต้นเดียวในภูเขาลูกนี้