รายชื่อวัดที่ร่วมสร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ

รายชื่อวัดที่  สร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ  ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 16 เมตรในโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  สืบพระศาสนา  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
1.วัดแสนชะนี บ้านแสนชะนี ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549
(พระโตโคตะมะองค์ปฐม) พระธรรมธรภรังสี ฉนฺทโร  เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง
2.วัดจอมแจ้ง บ้านแก่งม่วง ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
องค์ต้นแบบพิมพ์  ฉลองพิมพ์วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2554  พระปลัดสัจจา สุทธจิตโต เจ้าอาวาส
3.วัดโพนทอง  บ้านห้วยเดื่อ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
สร้างเมื่อ  วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554  พระปลัดชัยรัตน์ ภูริปัญโญ (หลวงปู่มุณีน้อย)  เจ้าอาวาส
4.วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์  บ้านโนนกลาง ต.โนนกลาง อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 23 – 27 กันยายน 2554 พระอาจารย์พรหม วิสุทธิญาโณ เจ้าอาวาส
5.วัดป่ากุดน้ำเที่ยง  บ้านหัวดอนคอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554  พระอาจารย์พิสิษฐ์ ปสุโต  รักษาการเจ้าอาวาส
6.วัดพระธาตุนครแสนเมือง  อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 19 -23 ตุลาคม 2554 โดย  พระธรรมธรภรังสี ฉนฺทโร  เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง
7.วัดป่าสุวรรณวงค์คีรี  บ้านแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
สร้างเมื่อ  วันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2554  พระอาจารย์คชิน ปัญญาพโล  รักษาการเจ้าอาวาส
8.วัดแคมป์สน  บ้านแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
สร้างเมื่อ  วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2554  พระอธิการอนงค์ อนังคโน  เจ้าอาวาส
9.วัดพระธาตุนครแสนคำ  บ้านคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2554 โดย  พระธรรมธรภรังสี ฉนฺทโร  เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง
10.วัดเสนาวงศ์ (ริมฝั่งแม่น้ำมูล)  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2554  โดย พระราชธรรมโกศล  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
11.วัดดงคำไผ่  ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
สร้างเมื่อ  วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2554 โดย  พระอาจารย์วิชาญ กุศลจิตโต
12.วัดป่าโนนกอง  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
สร้างเมื่อ  วันที่ 20 – 26 มกราคม 2555  พระอาจารย์ทำนอง ธีรปัญโญ  เจ้าอาวาส
13.วัดป่าธรรมะมงคล  อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
สร้างเมื่อ  วันที่ 25 – 30 มกราคม 2555  พระอาจารย์พล กมโล  เจ้าอาวาส
14.วัดโคกสุวรรณ  บ้านโคกสุวรรณ ต.หนองสระปลา อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2555  พระอาจารย์อุทัย ทีปวังโส  เจ้าอาวาส
15.วัดป่าหนองพี่น้อง  บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองสระปลา อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2555  พระอาจารย์ขวัญพระเนตร สิริภัทโท  เจ้าอาวาส
16.วัดป่าคำอ้อ  อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2555  พระครูสถิต ธรรมนาถ  เจ้าอาวาส
17.วัดสหมิตร  บ้านปากห้วย ต.หนองเผือก อ.ท่าลี่ จ.เลย
สร้างเมื่อ  วันที่ 26 – 31 กุมภาพันธ์ 2555 พระสมุห์อภิชาต อภิชาโต เจ้าอาวาส
18.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 25 – 29 เมษายน 2555 พระราชธรรมโกศล  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)  เจ้าอาวาส
19.วัดขุนหาญ  บ้านขุนหารใต้ ต.ขุนหารใต้ อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกศ
สร้างเมื่อ  วันที่ 30 – 5 มิถุนายน 2555  พระอธิการ จีรวัฒน์ ฐิตาจาโร (ปู่ขุนหาร)  เจ้าอาวาส
20.วัดศรีเจริญ  บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2555  พระครูประภัศร์วุฒิคุณ  เจ้าอาวาส
21.วัดป่ารุ่งอรุณ  บ้านห้วยหินขาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
สร้างเมื่อ  วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2555  พระอาจารย์บุญนาค ฐิตาจาโร  เจ้าอาวาส
22.วัดนิโสการาม  บ้านโสกใหม่ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
สร้างเมื่อ  วันที่ 24 – 29 กันยายน 2555  พระครูศิริปัญญาวิสุทธิ (เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน  เจ้าอาวาส
23.วัดภูหลานสูง  อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 5 -10 ตุลาคม 2555 พระธรรมธรภรังสี ฉนฺทโร (ประธานโครงการ)  เจ้าอาวาส
24.วัดป่าศรีบุญเรือง  บ้านหนองขาม ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2555  พระอธิการอมร ตสัทโธ  เจ้าอาวาส
25.วัดบ้านจำนัน  ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกศ
สร้างเมื่อ  วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2555  พระอธิการเวียงชัย วชิโร  เจ้าอาวาส
26.วัดบูรภาโคกเครือ  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
สร้างเมื่อ  วันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2555  พระครูโสภณวินัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด
27.วัดท่าพระเนาว์  บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ริมฝั่งแม่น้ำชี)
สร้างเมื่อ  วันที่ 20 – 25 มกราคม 2556  พระปลัดสมัย ฐานธัมโม  เจ้าอาวาส
28.วัดสว่างอัมพวัล  บ้านสว่าง ต.ภูติน อ.สหัสสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์
สร้างเมื่อ  วันที่ 26 – 30 มกราคม 2556  พระครูวิชิตธรรมโชติ
29.วัดป่าจารึกธรรม  ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
สร้างเมื่อ  วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2556  พระอาจารย์ลิขิต ลิขิตธัมโม  เจ้าอาวาส
30.วัดโนนม่วง  อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2556  พระอาจารย์สุพรรณ ปริชาโน  เจ้าอาวาส
31.วัดเขาวังเจ้า  บ้างวังใหม่ หมู่ 19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
สร้างเมื่อ  วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2556  พระธรรมธรอำนาจ คุตฺตธัมโม  เจ้าอาวาส
32.วัดบ้านสวนปอ  ต.หินโคก อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
สร้างเมื่อ  วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2556  พระครูจันทสารประยุติ  เจ้าอาวาส
33.วัดหนองบุ  ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2556  พระอธิการธีรศักดิ์ อภิญาโน  เจ้าอาวาส
34 – 35.วัดขุนหาญ  บ้านขุนหารใต้ ต.ขุนหารใต้ อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกศ
สร้างเมื่อ  วันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2556  พระอธิการ จีรวัฒน์ ฐิตสีโล (ปู่ขุนหาร)  เจ้าอาวาส
36.วัดซำโพธิ์  บ้านซำโพธิ์ อ.กันฑลักษณ์ จ.ศรีสะเกศ
สร้างเมื่อ  วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2556  พระอธิการพิศาล กิตธัมโม  เจ้าอาวาส
37.วัดป่าหวาย  บ้านป่าหวาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2556  พระอาจารย์สุบรรณ กัลยธัมโม  เจ้าอาวาส
38.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม
ประชุมวางแผนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  พระเทพวรมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
39.วัดโพธิ์เก้าต้น  ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2556  พระอาจารย์ละออ เขมจาโร  เจ้าอาวาส
40.วัดป่าศรีวิไลวัลย์  บ้านแสนสำราญ อ.เชียงคาน จ.เลย
สร้างเมื่อ  วันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2556  พระอาจารย์วรพล ฐานิสโร  เจ้าอาวาส
41.วัดแสนสุข  หมู่ 2 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สร้างเมื่อ  วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556  พระมหาวิไลศักดิ์ ปัญญาวโร  เจ้าอาวาส
42.วัดป่าม่วงมีชัย  บ้านม่วงมีชัย ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
สร้างเมื่อ  วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2557  พระอาจารย์ สำรอง จินตมโน  เจ้าอาวาส
43.วัดขอนแก่นใต้  บ้านขอนแก่นใต้ ต.ขอนแก่นใต้ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สร้างเมื่อ  วันที่ 1 – 5 มกราคม 2557  พระอาจารย์ นาย