รายนามคณะกรรมการโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง

รายนามคณะกรรมการโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง
๑.พระราชธรรมโกศล
-เจ้่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) ประธานที่ปรึกษาโครงการ
๒.พระครูธรรมธรภรังสี ฉันทโร
-เจ้าอาวาส วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ประธานโครงการ
๓.พระปลัดชัยรัตน์ ภูริปัญโญ
-เจ้าอาวาส วัดโพนทอง บ.ห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๓ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๕ ประธานดำเนินงาน
๔.พระปลัดสัจจา สุทฺธจิตฺโต
-เจ้าอาวาส วัดจอมแจ้ง บ.แก่งม่วง หมู่ที่ ๔ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๖ รองประธานดำเนินงาน
๕.พระสมุห์สนั่น ธัมมธีโร
-เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ธาราม จ.อุบลราชธานี สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๒๕ กรรมการ
๖.พระสมุห์อภิชาติ อภิชาโต
-เจ้าอาวาส วัดสหมิตร บ.ปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๑๘ กรรมการ
๗.พระใบฎีกาสุนทร กันตสีโล
-เจ้าอาวาส วัดหนองบง บ.หนองบง ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๑๒ กรรมการ
๘.พระอาจารย์อุทัย ทีปวังโส
-เจ้าอาวาส วัดป่าโคกสุวรรณ บ.โคกสุวรรณ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๑๐ กรรมการ
๙.พระอาจารย์ขวัญพเนตร ศิริภัทโธ
-เจ้าอาวาส วัดป่าหนองพี่น้อง ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๑๑ กรรมการ
๑๐.พระอาจารย์อุดม จันทสิโล
-เจ้าอาวาส วัดพระธาตุนครหล่มหลวง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๑๔ กรรมการ
๑๑.พระอาจารย์สมชาย ปริปุณโณ
-เจ้าอาวาส วัดสอนศิษย์ศิวิไลซ์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๔๐ กรรมการ
๑๒.นางสาวบุญญาภา จันทร์หอม (เจิดศรี) 081-269-9849
-เลขานุการ/เหรัญญิก