สงกรานต์ วัดภูพลานสูง ” ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

” สงกรานต์ วัดภูพลานสูง ” ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘”
เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และ สรงน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เนื่องในวันสิริอายุวัฒนมงคลและวัน

ขึ้นปีใหม่ไทย