หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๐

วัดห้วยหินขาว ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย หล่อเมื่อ วันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕