หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๒

วัดภูพลานสูง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระครูธรรมธรภรังสี ฉนฺทโร หล่อเมื่อ วันที่ ๕ – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕