หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๖

วัดป่าสุวรรณวงศ์คีรี ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำนวยการโดย พระอาจารย์คชิณ ปญฺญาพโล เจ้าอาวาส วัดป่าสุวรรณวงศ์คีรี หล่อเมื่อวันที่ 9 พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔