หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ 1 (ต้นแบบพิมพ์) วัดจอมแจ้ง บ้านแก่งม่วง ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย อำนวยการโดย พระครูใบฏีกา สัจจา สุทฺธจิตฺโต เจ้าอาวาส หล่อเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔