เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ที่ประเทศอินเดียและเนปาล
ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ นำทัวร์โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร