เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชน

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ร่วมกันประกอบพิธีสมโภช หลวงพ่อพระโตโคตะมะ และพิธีเปิดป้าย วัดภูพลานสูง
๒๑ – ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘