โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

โครงการนี้เป็นดั่งโครงการคืนคนดีสู่สังคม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ได้มีเมตตาให้พระอาจารย์ ชัยวัฒน์ กิตฺติญาโณ ประธานที่ปรึกษาวัดภูพลานสูง รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการนี้ให้เป็นผล อันเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือหน่วยงานราชการในการบำบัดด้วยธรรมโอสถและเป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนพลเมืองของชาติกลับคืนสู่สังคมด้วย ” วิถีพุทธ ” ต่อไป