Tag Archives: การสร้างพระแก้วถวายเป็นพุทธบูชา

การสร้างพระแก้วถวายเป็นพุทธบูชา

ผู้เขียนไปที่วัดภูพลานสูงเห็นหลวงพ่อสร้างพระแก้วไว้หลายองค์เต็มห้องไปหมด ผู้เขียนจึงได้เรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อจึงได้สร้างพระแก้วไว้มาก มายอย่างนี้    มีสาเหตุและความเป็นมาอย่างไร   หลวงพ่อเมตตาตอบคำถามให้ผู้เขียนได้ทราบว่าทำไมหลวงพ่อจึงต้องสร้างพระแก้ว ไว้ในพระศาสนามากมายเช่นนี้   และนำเอาชื่อโบราณต่างๆ มาสร้างมาตั้งเป็นชื่อก็เพื่อ ๑. เพื่อเป็นการสืบเรื่องเดิมนามเดิมถวายพระพุทธศาสนาการสร้างพระพุทธรูปถวาย เป็นพุทธบูชาเป็นบุญสูงสุดก็คือการสร้างพระแก้ว   ฉะนั้นหลวงพ่อจึงสร้างพระแก้วแสนเมือง   แสนเมืองเป็นชื่อเมืองเก่าดี้งเดิมที่สูญหายจมแผ่นดินไป   เราก็เอาชื่อเดิมมาตั้งเป็นชื่อพระพุทธรูป เช่น  พระแก้วแสนเมือง  เพื่อสืบอายุพระศาสนา   สืบชะตาบ้านเมือง   ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกรียรติแก่พระราชวงศ์ ๒. เพื่อถวายเป็นบริวารแก่พระแก้วมรกต ๓. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในการรับเสด็จยุวกษัตริย์ที่จะเสด็จมาอุบัติรองรับศาสนาในอนาคต   นั่นคือเหตุ      พระแก้วทุกองค์สร้างไว้เพื่อค้ำจุนพระศาสนาที่หลวงพ่อสร้างก็มี  พระแก้วสุวรรภูมิ พระแก้วบุณคำ พระแก้วนามดี เท่ากับเราเชิดชูคำนั้น ยกขึ้นเชิดชูเกียรติเคารพและถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์เพื่อสืบพระ ศาสนาเป็นสิริมงตล  เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า   สืบดวงชะตาบ้านเมือง   น้อมถวายเฉลิมพระเกียรติแด่พระราชวงศ์   เตรียมการรับเสด็จยุวกษัตริย์ที่จะมารองรับพระศาสนาในอนาคต นั่นคือสาเหตุที่สร้างพระแก้วมากมายก็เพื่อเป็นการสืบต่ออายุ พระศาสนาปัจจุบันหลวงพ่อได้สร้างพระแก้วมาแล้วมากมายกว่า ๓๐ องค์  พระแก้วแต่ละองค์จะนามไม่เหมือนกัน  เช่น พระแก้วแสนเมือง พระแก้วแสนคูณ พระแก้วคูณหลวง พระแก้วแสนคำ พระแก้วบุญคำ  พระแก้วบัวคำ พระแก้วสารหลวง พระแก้วสุวรรณภูมิ พระแก้วศรีสุริยะ พระแก้วคำมูล  พระแก้วศรีคำมูลพระแก้วสุวรรณเสน ... Read More »