Tag Archives: บทนำ

บทนำ

     บรรดาชาวพุทธทั้งหลายที่ได้ชื่อตามทะเบียนว่านับถือพุทธศาสนา แต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเราท่านทั้งหลายส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษแต่ก็ยังมีบางคนที่แหวกประเพณีออกมานับถือศาสนาอื่นด้วยไม่รู้จะนับถืออะไรดี เพราะเขาคิดว่าศาสนาช่วยอะไรเขาไม่ได้ พุทธศาสนิกชนส่วนมากได้แต่ทำบุญทำทาน สวดมนต์ภาวนาเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และเพื่อจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพยสมบัติแบบสุขสบายไม่ต้องลำบาก  เข้าไม่คิดจะปฏิบัติให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเลย เคยคิดที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยเขาคิดและเข้าใจว่าการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเป็นของยากและนิพพานเป็นสูญไม่มีอะไรเหลือซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดคำว่า “นิพพาน” แปลว่าสูญ หมายความว่าสูญสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ยังทรงไว้ซึ่งคุณธรรมบารมี ยังไม่สูญหายไปไหนยังคงคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาอยู่                 พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติเดขึ้นในโลกนี้ เพื่อที่จะทรงปลดปล่อยเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ พระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระศาสนาให้เป็นประทีปส่องทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร พระพุทธองค์ทรงประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนพระพุทธองค์ทรงดับขันปรินิพพาน ภายหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพานไปแล้ว ศาสนาของพระองค์ยังมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย ศรีลังกา และขยายวงกว้างออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ จนกระทั่งมาถึงสุวรรณภูมิประเทศไทย                 ณ ดินแดนสุววรณภูมิ (ประเทศไทย) นี้เองเป็นจุดกำเนิดเกิดขึ้นของเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่มีทั้งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ อันเป็นหลักฐานสำคัญที่ไว้อ้างอิงกับผู้ที่มีความลังเลสงสัยในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต                 วัดภูพลานสูงเป็นสถานที่สำคัญตั้งแต่อดีตกาลที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนับตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขวาได้เสด็จมาสู่วัดภูพลานสูงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จากนั้นก็มีพุทธสรีระที่สำคัญได้เสด็จตามมาซึ่งล้วนแต่เป็นองค์เอกทั้งนั้น เช่น พระสรีรังคาร พระเขี้ยวแก้ว พระโลหิตธาตุ รอยพระพุทธบาท และล่าสุดได้ค้นพบรอยพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งเหล่านี้เสด็จมาอุบัติบังเกิดขึ้นเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีที่มาที่ไปชัดเจน มีบทบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคัมภีร์โบราณเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับชาวพุทธทั่วไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาใครครวญโดยเหตุโดยผลโดยปัจจัยเพื่อที่จะน้อมรับสิ่งอันเป็นมงคลที่บังเกิดขึ้นให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเรื่องราวอันจะเป็นประวัติศาสตร์ทางศาสนาต่อไปในอนาคต ในยุคศิวิไลซ์ต่อไป คำอนุโมทนา นับตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาสู่วัดภูพลานสูงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากนั้นก็มีพุทธสรีระที่สำคัญล้วนแต่เป็นองค์เอกทั้งหมดได้ตามเสด็จมา เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอันได้แก่ ... Read More »