Tag Archives: พระพุทธเกศา

พระพุทธเกศา

     วันที่พระพุทธเกศาเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์   โลกมนุษย์จะมืดสนิท  สวรรค์ก็มืดสนิทต้องปิดหมดทั้งโลกถึงจะเอาลงมาได้   ถ้าอย่างนั้นเทวดาไม่ยอมให้เอาลงมาพระพุทธเกศาเสด็จลงมาให้มนุษย์ได้สักการ บูชา  ได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นสิริมงคลแล้วก็เสด็จกลับ  และถ้าเราสร้างมณฑปแก้วนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะได้รับใยพระแก้ว (ผ้าจีวรที่เผาไม่ไหม้) ของพระพุทธองค์ครึ่งหนึ่ง  ครึ่งผืนนะ  ใยพระแก้วนี้ไม่เสด็จกลับอยู่ถาวรเลย  หลวงพ่อได้ทำและเตรียมการอย่างอื่นไว้หมดแล้ว เตรียมการรับเสด็จตรงนี้  ท่านให้พวกเราบริษัทสี่มาช่วยสร้างถวายเตรียมการรับเสด็จ  เราต้องเตรียมสร้างมณฑป  วิหาร  มณฑปแก้วเตรียมไว้   เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็กำหนดวันเวลาเสด็จ   มันจะเป็นไปตามโปรแกรม  ถ้ามณฑปตรงนี้เสร็จก่อนจะเสด็จประมาณหนึ่งปี  หลวงพ่อจะประกาศกำหนดวันไว้เลยว่าวันนั้นวันนี้มาคอยต้อนรับใยพระแก้วด้วย กัน  ถ้าเราอยากได้สิ่งเหล่านี้มาไว้ในพระศาสนา   เราต้องช่วยกันทำช่วยกันสร้าง  บางคนเกิดความโลภอยากได้มีข้อเสนอมาแบ่งกันคนละครึ่ง  หลวงพ่อบอกว่าได้  ถ้าพระองค์ท่านให้ขนาดรอยพระบาทเขายังติดต่อหลวงพ่อให้ราคา ๕ – ๑๐ ล้านบาท  ของพระพุทธองค์ไม่ใช่ของซื้อของขาย   พวกกิเลศหนาปัญญานิ่มเท่านั้นที่คิดแบบนี้ได้  ดังนั้นหลวงพ่อจึงขอให้พวกเราค่อย ๆ ทำถวายพระพุทธองค์ไป  ทำไปทำไปอีกหน่อยก็เป็นตำนานถวายพระพุทธองค์  เพื่อให้คนรุ่นหลัง  ในอนาคตเกิดการยอมรับอนุรักษ์หวงแหนหน้าผาประวัติศาสตร์  ต่อไปอีก ๕ ปี ๑๐ปี ๒๐ ปี  ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วเป็นของดีของอำเภอนาจะหลวย   ชนรุ่นหลังจะได้ชื่นชม Read More »