Tag Archives: พระพุทธโลหิต

พระพุทธโลหิต

     หลวงพ่อเล่าให้ผู้เขียนฟังถึงเรื่องพระพุทธโลหิตและพระพุทธทันตะว่า  หลังจากที่หลวงพ่อได้พบกับหลวงพ่อพระโตโคตะมะและหลวงปู่โมคคัลลานะ และได้ประกาศเผยแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธนขา  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลวงพ่อได้สัมผัสกับพระรัศมีของพระพุทธโลหิตที่วัดภู พลานสูง  เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘  บรรดาพระลูกศิษย์และญาติโยมได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานจากนั้นหลวงพ่อได้ไป สอบถามเรื่องราวของพระพทธโลหิตจากหลวงปู่ใหญ่โมคคัล ลานะ  ทำให้หลวงพ่อได้ทราบกำหนดวันเสด็จมาของพระพุทธโลหิต  ซึ่งจะเสด็จมาที่วัดภูหลานสูงช่วงวันออกพรรษา คือ  วันขึ้น๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑  หลวงพ่อจึงได้บอกข่าวมหากุศลแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ก่อนจะถึงวันรับเสด็จพระพุทธโลหิต  หลวงพ่อได้รับคัมภีร์โบราณ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘  เมื่อหลวงพ่อศึกษาพระคัมภีร์โบราณนั้นทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธ โลหิตชัดเจนยิ่งขึ้น  พระพุทธโลหิตองค์นี้เป็นพระพุทธโลหิตที่พระพุทธองค์ทรงอาเจียนหลังจากที่ฉัน อาหารสุกรมัทวะ  ที่นายจุนทะนำมาถวาย  เมื่อพระพุทธองค์ทรงอาเจียนออกมาเป็นพระพุทธโลหิต  พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐากได้เก็บรักษาไว้  เทวดาเห็นเข้าจึงได้ขอพระอานนท์  พระอานนท์ขณะนั้นไม่มีกะจิตกะใจอะไร  เพราะเป็นห่วงพระพุทธองค์  เมื่อเทวดาขอพระพุทธโลหิตก็มอบให้เทวดาไป  ขณะนั้นเองพระยายักษ์เห็นจึงได้เข้ามาขอต่อจากเทวดา  เทวดาจึงมอบให้พระยายักษ์นำพระพุทธโลหิตไปเมืองพยัคฆอินแปลง  ประดิษฐานไว้บนยอดปราสาท  พระพุทธโลหิตอยู่ในการอารักขาของพระยายักษ์ตลอดมาจนกระทั่งได้มาปรากฏเปล่ง รัศมีที่วัดภูพลานสูงการที่พระพุทธโลหิตมาปรากฏนี้  หลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะได้บอกหลวงพ่อว่า  ท่านจะนำมามอบให้ด้วยมือท่านเอง  พอถึงวันที่ ๒๑กันยายน ๒๕๔๙  ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.  หลวงพ่อได้รับโทรศัพท์จากพระลูกศิษย์ที่วัดป่าคำบอนว่า  ที่รูปปั้นหลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะมีวัตถุบางอย่างวางอยู่ที่มือของรูปปั้น ... Read More »