Tag Archives: รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง

รายนามคณะกรรมการโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง ๑.พระราชธรรมโกศล -เจ้่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) ประธานที่ปรึกษาโครงการ ๒.พระครูธรรมธรภรังสี ฉันทโร -เจ้าอาวาส วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ประธานโครงการ ๓.พระปลัดชัยรัตน์ ภูริปัญโญ -เจ้าอาวาส วัดโพนทอง บ.ห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๓ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๕ ประธานดำเนินงาน ๔.พระปลัดสัจจา สุทฺธจิตฺโต -เจ้าอาวาส วัดจอมแจ้ง บ.แก่งม่วง หมู่ที่ ๔ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๖ รองประธานดำเนินงาน ๕.พระสมุห์สนั่น ธัมมธีโร -เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ธาราม จ.อุบลราชธานี สุริยะธาตุ ศิวิไลซ์ สาขา ๒๕ กรรมการ ๖.พระสมุห์อภิชาติ อภิชาโต -เจ้าอาวาส วัดสหมิตร บ.ปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ... Read More »