Tag Archives: รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

     เริ่มสร้างพระพุทธรูปครอบหลวงพ่อพระโตโคตะมะเมื่อได้ทราบความเป็นมาโดย ละเอียดแล้ว หลวงพ่อภรังสี ฉันทโร ก็ได้ใช้เวลาในการเข้าไปทำความคุ้นเคยกับชาวบ้านแสนชะนี ซึ่งท่านได้ใช้ความอดทน ค่อย ๆ เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดฟังและได้ขยายวงกว้างไปสู่ฆราวาส โยมทั้งหลายมีความศรัทธานับจากนั้นเป็นต้นมา วัดแสนชะนีก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ มีพระภิกษุ สามเณร พักจำพรรษาตลอดมา พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนี้จมลึกอยู่ใต้ดินประมาณ ๒ เมตร และมีขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๒๙ เมตร และเป็นพระพุทธรูปทองคำ การจะนำพระพุทธรูปขึ้นมาจากพื้นดินจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ซึ่งจะทำให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมายภายหลังหลวงพ่อภรังสี ฉันทโร จึงได้ขออนุญาตถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” และได้ขออนุญาตที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปครอบบริเวณที่พระพุทธรูปทองคำจมอยู่ ใต้พื้นดิน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลหรือสัตว์ต่าง ๆ ไปเหยียบย่ำผืนดินบริเวณตรงนั้นอีกต่อไป และเพื่อจะได้ประกาศพระเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่ง ได้ทรงพระราชทานพระนขาให้ไว้เป็นมรดกแก่ขาวสุวรรณภูมิเมื่อพระพุทธองค์ืทรงมาอุบัติในผืนแผ่นดินสุวรรณภูมินี้แล้ว จึงถือว่าเป็นมงคลแก่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ หากพวกเราไม่เชิดชูบูชาแล้ว ก็จะเป็นการไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเกิดอาเพศแก่แผ่นดินนี้ได้ อีกประการหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงครองศิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองในปีมหามงคลนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบต่อพระชนมพรรษาแด่พระองค์ท่าน ให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญพระชนม์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ... Read More »