Tag Archives: วังพระนิพพาน

วังพระนิพพาน

     ผู้เขียนได้กราบเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับวังพระนิพพาน ตามที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงพ่อเป็นสามเณร จำพรรษาอยู่วัดศรีพรหม    ได้นิมิตเห็นพระอริยเจ้าเดินจงกรมอยู่เหนือวัดภูพลานสูง    และในนิมิตบอกว่า   “ที่นี่คือวังพระนิพพาน”   หมายความว่าอย่างไร    หลวงพ่ออธิบายให้ผู้เขียนฟังว่าที่ตรงนี้บนภูพลานสูงแห่งนี้    เป็นดินแดนของพระพุทธองค์    ดินแดนของพระพุทธเจ้าที่มาประทับรอยพระพุทธบาท   รอยพระหัตถ์    และพระสรีรังคารของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นองค์เอกทั้งหมดปรากฏอยู่   ณ สถานที่แห่งนี้   ที่ตรงนี้จึงเป็นสรวงสวรรค์เป็นวังพระนิพพาน   เป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายในสายพระอริยเจ้า   ถ้าจะพูดไปใต้ภูเขาลูกนี้มันเป็นภพหนึ่งอยู่ใต้ภูเขา    ภพนั้นเป็นภพภวังค์   คล้าย ๆ กับเป็นโพรงถ้ำ    ไม่ใช่เมืองบังบด   ในเมื่อพระอนาคามี  พระอรหัตมรรคยังไม่สิ้นแต่ตายก่อนทุกองค์ก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นใปดับอยู่ตรงนั้นในแดนภวังค์ แดนพระนิพพานดินแดนแห่งนั้นมันจะเย็น   กว้าง  สงบเงียบ   เย็นเจี๊ยบเลย   คนธรรมดาจะเข้าไปไม่ได้   ทางเข้าอยู่บนภูเขาต้นน้ำบุ้นนั่นแหละ    จึงทำให้ภูเขาลูกนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้น    เป็นสิริมงคล    เพราะข้างล่างแผ่นดินยังมีอีกภพหนึ่งอยู่ใต้นั้นคือภพภวังค์หรือวังพระ นิพพานพระฤๅษี   พระอรหันต์ทั้งหลายที่มรณะภาพไปแล้ว   แต่ยังไม่ถึงพระนิพพาน   เช่น   พระอนาคามี       พระอรหัตมรรคเมื่อตายไปแล้วไม่มีคนบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลให้    ไม่มีคนชักผ้าบังสุกุลให้ตายอยู่ในป่าในเขาก็ต้องไปรวมกันอยู่ที่นั่นไปดับ ที่นั่น    เมื่อดับตรงนั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็เข้าพระนิพพานตรงนั้น    มันเป็นดินแดนที่เป็นทิพย์อยู่ใต้แผ่นดินภูเขาลูกนี้    มีพระตระเวนเข้าไปดับนิโรธดับอยู่ที่นั้น    การที่จะเข้าไปตรงนั้นได้ต้องบำเพ็ญบารมีถึงขั้นอนาคามีมรรค   อรหัตมรรคก็ไปตามธรรมชาติ ... Read More »