Tag Archives: หลวงพ่อพระโตโคตะมะ

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ

          ความเป็นมาของหลวงพ่อพระโตโคตะมะ ซึ่งมีประวัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล และด้วยเหตุใดจึงมาอุบัติเกิดขึ้นที่ตรงนี้ หลวงพ่อเล่าย้อนไปในอดีต  ขณะที่พระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๕๗ พรรษา  พระองค์ได้เสด็จมาที่สุวรรณภูมิ  มาโปรดพระเทวจักร กิตฺติโก  ประธานสงฆ์ซึ่งเป็นชาวมอญอยู่ที่เมืองโคตรภู  เมืองโคตรภูเป็นเมืองเล็ก ๆ  อยู่ใกล้ภูเขา ภูเขาลูกนี้มีภูกินหมากเป็นเถาวัลย์ที่รัดกันขึ้นไปใหญ่มาก  รวมเรียกว่า”ภูกินหมาก”  ปัจจุบันก็ยังมีอยู่บนภูเขา  มีต้นนางพญางิ้วดำต้นใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น  ปัจจุบันต้นนางพญางิ้วต้นใหญ่ตายแล้วแต่ยังมีต้นลูกหลานหลงเหลืออยู่บ้างทางขึ้นไปลำบากสถานที่ตรงนั้นเป็นเขตอันตรายมีอาวุธสงครามมากมาย  มีกระสุนปืนและระเบิดมากมาย  ในสมัยที่ประเทศเขมรแตกชาวเขมรอพยพเข้ามาฝั่งไทยและฝังระเบิดไว้ตามแนวชายแดนมากมาย  เมืองโคตรภูอยู่ในเขตแดนไทยบนยอดลำโดมใหญ่  พระพุทธองค์ได้เสด็จมาโปรดพระเทวจักร กิตฺติโก  พระเทวจักรเป็นลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะ พระโมคคัลลานะโปรดพระเทวจักร  จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาด้วยอิทธิฤทธิ์  พระเทวจักรเห็นพระโมคคัลลานะมีอิทธิฤทธิ์เหาะได้ก็เกิดศรัทธาขอบวชในพระศาสนาพระเทวจักรผู้มีบารมีตั้งปรารถนาไว้ว่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานอยากให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด  ในยุคนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีตามตำนานคัมภีร์กล่าวไว้   ในคืนวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแผ่ข่ายพระญาณออกตรวจเวไนยสัตว์  พระเทวจักรเข้าสู่ข่ายพระญาณ  พระพุทธองค์จึงทรงเสด็จมาโปรดพระเทวจักรในวันต่อมา  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองโกสัมพี แต่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดพระเทวจักรที่เมืองโคตรภู  ดินแดนสุวรรณภูมิ  โดยมีพระมหากัสสปะ พระโมคคัลลานะ  พระสิวลี  พระอานนท์ เสด็จตามพระพุทธองค์มาโปรดพระเทวจักร  เมื่อโปรดเสร็จแล้วพระเทวจักรทูลขอพระนขาของพระพุทธองค์  พระพุทธองค์ทรงตัดเล็บข้างขวาพระราชทานให้แก่พระเทวจักร  ข้างซ้ายเทวดานามว่า “ราหุ”  ได้ทูลขอพระพุทธองค์ก็ได้พระราชทานให้แก่เทวดาไป  ต่อมาพระมหากัสสปะได้ทูลขออนุญาตสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา  พระพุทธองค์ทรงอนุญาตและพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า”พระโตโคตะมะ” พระมหากัสสปะ  พระมหาโมคคัลลานะ  พระสีวลี  จึงได้รวบรวมศรัทธาพุทธบริษัทร่วมกันบริจาคเป็นเงิน  เป็นโลหะ  เป็นทองนำมาหลอมรวมกันทำเป็นพระพุทธรูปขึ้นมา มีหน้าตัก ๔ ศอก  แล้วก็บรรจุพระพุทธนขาที่พระเทวจักรได้รับพระราชทานจากพระพุทธองค์ไว้ในพระ ... Read More »