Tag Archives: หัวสิงห์โต

หัวสิงห์โต

     หัวสิงโตที่วางอยู่ตรงพระนอนนั้นมีประวัติความเป็นมา  ตามที่หลวงพ่อเมตตาเล่าให้ผู้เขียนฟังเกี่ยวกับหัวสิงโตกับเศียรพระพรหม  หัวสิงโตกับเศียรพระพรหมเกี๋ยวข้องกับพระศาสนากับพระบรมธาตุอย่างไร   ในอดีตพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์  พระสรีรังคารนี้อยู่ที่ศาลพระพรหม  ประเทศเขมร   ในยุคนั้นมีมอญแดงมอญขาวมอญดำได้ทำสงครามแย่งชิงพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์จาก พระยาขอม  พระเทวจักรไม่ยอมจึงได้อัญเชิญพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์และพระสรีรังคาร  เหาะข้ามภูเขามาไว้ที่ปราสาทศาลพระพรหมที่เมืองเขมร   ท่านอธิษฐานแล้วเก็บไว้ตรงนั้นต่อมาในยุคที่พระบรมธาตุเสด็จมาอยู่ที่วัดภู พลานสูง  เทวดาก็เวนให้คนตัดหัวสิงโตมาทิ้งไว้บนยอดเขา  ชาวบ้านไปเห็นเข้าก็แบกเอามาถวาย   เขาเวนให้มาเศียรพรหมเขาก็เอามาไว้ที่บนยอดเขา  ชาวบ้านก็เอามาถวาย  เอามาเป้นสัญลักษณ์เครื่องหมายส่วนเกี่ยวข้อง  เพราะในอดีตพระบรมสารีริกธาตุเคยอยู่ตรงนั้นมากกว่าสองพันปี  ตั้งแต่พ.ศ.๑๙  พรานป่าไปพบก็เอามาถวาย   เศียรพรหมก็อยู่ประเทศเขมร  ในอดีตศาลพระพรหมตั้งอยู่ในเมืองนั้นเรียกว่า “นครอินทปัต” ในตำนานประเทศเขมร   สมัยโบราณเรียกนครอินทปัตศรี  นครอินทปัตได้นามชื่อนั้นเพราะมนุษย์   เราศรัทธาเลื่อมใส่ได้สร้างปราสาทเรียกว่า นครวัด  นั่นคือปราสาทศาลพระอินทร์  ปราสาทนครธม   ก็คือนารายณ์บรรทมสินธุ์  ปราสาทตาพรหมก็คือศาลพระพรหมนั่นแหละ  ศาลพระพรหมเป็นศาลหลวง  ปีหนึ่งกษัตริย์จะเดินทางมาประกอบพิธีบวงสรวง  นครอินทปัตเป็นเมืองใหญ่อลังการที่สุด  เจ้าเมืองมีศรัทธาสร้างศาลบูชาพระพรหม  พระอินทร์  สร้างปราสาทถวายพระอินทร์ให้เสด็จมาประทับ  สร้างศาลพระพรหม  สร้างปราสาทนารายณ์บรรทมสินธุ์  คนสมัยนั้นนับถือเทวนิยม  ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา  เพราะว่าปราสาทนครวัดนครธมนครอิทธปัตเกิดก่อนพระพุทธศาสนา ๓ – ๔พันปีมาแล้ว จึงกล่าวได้ว่าเหล่าเทพเทวดาเหล่านี้เป็นผู้นำร่องปูทางถวายพระพุทธองค์  ฉะนั้นแดนนี้จึงเรียกแดนนารายณ์  มีพระนารายณ์  มีพระอิศวร  มีเทพอีกมากมายหลายองค์  เทพเหล่านี้ล้วนมีฤทธิ์ทั้งสิ้น  ผู้ที่จะมาโปรดเทพเหล่านี้ได้ก็คือพระโมคคัลลานะ  นั่นเป็นสาเหตุที่พระโมคคัลลานะวนมาโปรดสัตว์แถบนี้  โดยใช้ฤทธิ์อำนาจกำหราบพวกเทพทั้งหลาย  เทพทั้งหลายจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาจึงวนเข้ามาหาพระนารายณ์ก็มี ส่วนเพราะเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ ... Read More »