Tag Archives: เทวยักษ์ตามหาพระยาธรรม

เทวยักษ์ตามหาพระยาธรรม

     เทวยักษ์เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ให้อารักขาพระบรมสารีริกธาตุ  ข้อพระหัตถ์เบื้องขวา  และพระสรีรังคารแล้ว  จึงได้ออกตามหาบุคคลผู้มีพระยาธรรม  ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเทวยักษ์จึงได้ทราบว่าผู้ใดเป็นพระยาธรรมเทวยักษ์จึงได้มา สังเกตการณ์ดูหลวงพ่อภรังสีผู้ซึ่งตนคิดว่าเป็นผู้มีพระยาธรรม  และทราบว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะ  จากนั้นเทวยักษ์ก็ได้กลับไปรายงานต่อพระเทวจักรว่าตนได้พบผู้เป็นพระยาธรรม แล้ว  พระเทวจักรได้ส่งสัญญาณมาตรวจสอบดูหลวงพ่อ  เมื่อแน่ใจว่าหลวงพ่อคือพระยาธรรมไม่ผิดตัวแน่  จึงเปิดให้หลวงพ่อได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาและพระ สรีรังคาร หลังจากนั้นมาหลวงพ่อจึงได้กำหนดวันรับเสด็จพระบรมสารีริกธาตุข้อพระ หัตถ์เบื้องขวา  ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗  เมื่อพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาเสด็จมาประทับที่พระหัตถ์ของพระ พุทธชินราชบนลานธรรมวัดภูพลานสูง  โดยมาอยู่ในความดูแลของหลวงพ่อ  ซึ่งเป็นพระยาธรรม  เทวยักษ์จึงหมดหน้าที่ดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุและได้เลื่อนชั้นเลื่อน บารมีไปอยู่บนพรหมโลก Read More »