Tag Archives: เหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก

เหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก

     ผู้เขียนได้เรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมจึงเกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลก  หลวงพ่อบอกว่าเหตุที่ภัยธรรมชาติบังเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน  เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสุริยะธาตุ เกี่ยวเนื่องด้วยสุริยะธาตุปรากฏ  มันจะเกิดดินโคลนถล่ม  แผ่นดินไหว  แผ่นดินยุบ  น้ำท่วมไปทั่ว  ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมขนาดที่สูง ๆ  น้ำยังท่วม  นี่แหละคืออำนาจของพระพุทธองค์  ผลสุดท้ายจะเหลือแค่เพียง ๓ ร่มโพธิ์ศรี  คือถ้าใครยึดมั่นในพระพุทธ  พระธรรมพระสงฆ์  ศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธองค์  สิ่งเหล่านั้นก็จะเหลือ  ยกตัวอย่าง  ที่ภาคใต้ดินโคลนถล่ม  เจ้าของบ้านบอกว่าจะให้ลูกบวชในพระพุทธศาสนาดินโคลนที่ถล่มก็แยกเลยบ้านเขา ไป  เขาก็รอดพ้นจากภัยพิบัติ  อีกรายอธิษฐานว่าถ้าบ้านเขาไม่เป็นไร  เขาจะจัดผ้าป่าไปทอดไปทำบุญถวายเขาก็ไม่เป็นอะไร  นี่พระพุทธองค์ประทานให้เป็นตัวอย่างแก่สายตาชาวโลกว่า  นี่คือพระพุทธองค์ให้  ในยุคนี้แค่น้อยนิดพระพุทธองค์ยังให้อย่างเต็มที่  เหมือนในอดีตพระพุทธองค์ประกาศศาสนาใหม่ๆ  ในยุคนั้นพระองค์ต้องประกาศศาสนาให้เร็วที่สุด  พระองค์ประสงค์สงเคราะห์มวลมนุษย์ให้พ้นทุกข์  ฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมทุกแห่ง  คนมักจะสำเร็จกันเร็ว เพราะพระพุทธองค์ประสงค์จะนำพามนุษย์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร ในยุคนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ต้องการให้พวกเราเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธ ศาสนาให้พากันเตรียมการ  เตรียมการรับเสด็จยุวกษัตริย์หลานของพระพุทธองค์ พระองค์ประสงค์จะมอบให้พวกเรา  พวกเราขออะไรได้หมดถ้าเราทำงานถวายพระพุทธองค์  เหมือนคนมาขอหลวงพ่อ  ขอตำแหน่ง  ขอลูกหลานได้หมด  หลวงพ่อเป็นผู้ทำงานแทนพระพุทธองค์เป็นผู้มอบให้เมื่อเราได้สำเร็จแล้วก็มา ทำโน่นทำนี่ถวาย   นี่คือพระประสงค์  พระองค์มีพระประสงค์ที่จะมอบให้พวกเรา  ขอให้พวกเราเตรียมการรับเสด็จยุวกษัตริย์  ถ้าเราไม่เตรียมสร้างถวาย  เตรียมการรับเสด็จยุวกษัตริย์หลานพระพุทธองค์แล้ว  พวกเราจะถึงซึ่งความวิบัติภัยพิบัติจะเกิดขึ้นวุ่นวายไปหมด  แต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยพระบารมีของพระพุทธองค์สามารถควบคุมดูแลให้คนเกิด ศรัทธาสร้างสิ่งต่างๆขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนา  เช่น สร้างพระพุทธรูป  เจดีย์เก่าๆ ก็มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้น  วัดต่าง ... Read More »