ข่าวเด่น

วันอัฏฐมีบูชา

1476468_1620951044786990_1874662036622159123_n

“วันอัฏฐมีบูชา” หรือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ความหมาย เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพกล้าในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้น ๆ วันนี้จึงเรียกว่า “วันอัฏฐมีบูชา” ประวัติความเป็นมา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๘ วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความสังเวชสลดใจ และวิปโยคโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฏฐมีนั้นเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วน โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนั้น ๆ ได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เป็นการเฉพาะภายในวัด เช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นต้น แต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่ ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล ... Read More »

This morning.. At Thai Buddhagaya Temple

11133664_1592125217712340_9147321603812409027_n

This morning.. At Thai Buddhagaya Temple. ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ 2 Apr 2015 คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ อุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย Read More »

พิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธตึกแรกของโรงพยาบาลนาจะหลวย…

10985544_1566202506971278_28991827560599717_n

เช้านี้อังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ( ธ.) และพระครูสุชีพภาวนาภิวัตร ( เข็ม สุชีโว ) เจ้าอาวาสวัดห้วยซันเหนือ( วัดป่าโนนนิเวศน์ ) อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานีได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธตึกแรกของโรงพยาบาลนาจะหลวยและส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธให้แก่โรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์ สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์ อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย เป็นผู้รับมอบมีตัวแทนพระสงฆ์จาก ๖๐ วัด ในเขตอำเภอนาจะหลวย ประมาณ ๖๐ รูป ร่วมอนุโมทนาบุญกับประชาชนและข้าราชการทุกภาคส่วนซึ่งตึกสงฆ์อาพาธแห่งนี้สร้างจากปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร จัดเป็นห้องพิเศษ ๗ ห้องโดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท. ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน.) เพื่อใช้ในการพยาบาลพระภิกษุ,สามเณร และประชาชนทั่วไป ขอความศิวิไลซ์จงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมครอบครัวและบริวาร ที่มีส่วนในการสร้างกุศลในครั้งนี้ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ ศิวิไลซ์ ชัยโย Civilize Chaiyo ... Read More »

งานพุทธศิลป์ชิ้นเอก…

ศิวิไลซ์ ชัยโย ขอขอบพระคุณทีมงาน คนสร้างตำนาน นำทีมโดยช่าง ต่าย วัดภูพลานสูง ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจถวายงานพระพุทธองค์อย่างสุดฝีมือในครั้งนี้ อันเป็นงานพุทธศิลป์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่ฝากไว้ในแผ่นดิน ฝากไว้ในพระศาสนาเพื่อความศิวิไลซ์ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  ขอขอบพระคุณอีกครั้ง ด้วยหัวใจศิวิไลซ์ Read More »

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชน

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมกันประกอบพิธีสมโภช หลวงพ่อพระโตโคตะมะ และพิธีเปิดป้าย วัดภูพลานสูง ๒๑ – ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ Read More »