การสร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๒

วัดป่าธรรมะมงคล บ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสิน อำนวยการโดย พระอาจารย์พล โกมโล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมะมงคล หล่อเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๙

วัดเสนาวงศ์ บ้านท่าปังมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นประธาน หล่อเมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๘

วัดพระธาตุนครแสนคำ ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระครูธรรมธรภรังสี เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง หล่อเมื่อวันที่ ๒๓ -๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๖

วัดป่าสุวรรณวงศ์คีรี ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำนวยการโดย พระอาจารย์คชิณ ปญฺญาพโล เจ้าอาวาส วัดป่าสุวรรณวงศ์คีรี หล่อเมื่อวันที่ 9 พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๕

วัดพระธาตุนครแสนเมือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระครูธรรมธรภรังสี เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง หล่อเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๔

วัดป่าน้ำเที่ยง บ้านหัวดอน-ทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระอาจารย์พิสุทธิ์ ปสุโต รักษาการเจ้าอาวาสหล่อเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๑๗

พระ ครูธรรมธร ภรังสี ฉันทฺโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อธิบายความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า (พระสรีรังคารธาตุ, ข้อพระหัตถ์เบื้องขวา, พระพุทธโลหิต ,พระพุทธทันต(พระเขี้ยวฝาง)

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ (องค์ที่ ๑๗) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ณ.วัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๔-๒๙ เมษายน๒๕๕๕ กำหนดการณ์ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เทหน้าตัก “หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ประกอบพิิมพ์ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เทพิมพ์ใหญ่ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันศุกร์-เสาร์ที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เทพิมพ์ใหญ่ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ถอดพิมพ์ .เปิดพระเนตรถวาญพระหัตถ์ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” โดยพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เป็น ประธานในพิธี พร้อมสรงน้ำเนื่องในวันอาุยุวัฒนะมงคล Read More »