บทความ

เทศกาลงานกฐิน”คืนถิ่นภูพลานสูง”

เทศกาลงานกฐิน..
" คืนถิ่นภูพลานสูง "

เทศกาลงานกฐิน.. ” คืนถิ่นภูพลานสูง ” เรียนเชิญ/เจริญพร.. ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญกุศล ด้วยการถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำนำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กำหนดการ.. เย็นวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม .. มีพิธีสวดมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐิน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหลักเมือง เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน เป็นเสร็จพิธี Phuuphalarnsoung Temple, Najalouy district, UBONRATCHATHANEE province. Near the Emerald triangle THAI – LAOS – CAMBODIA. โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดา สถานที่ประดิษฐาน.. * พระสุริยะธาตุ.. พระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก * ตั้งอยู่ในพื้นที่.. ” พุทธอุทยาน เฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน ” วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ... Read More »

New history of the world.

วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หนึ่งในตำนานสุริยะธาตุ ยุคศิวิไลซ์ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สถานที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสุริยะธาตุ ส่วนของข้อพระหัตถ์เบื้องขวา และพระสรีรังคารธาตุ โดยพระมหากัสสปะเถระเจ้า เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราชที่ ๑๓ และมีกลุ่มแมงเงา เฝ้าอารักษ์ไว้ ( สมัยก่อนนี้.. เมืองนี้เป็นเขตเมืองสิบสองปันนา ) At Phrathat Doi Wao , Maesai district , Chiangrai province. Northern of THAILAND , near the Golden Triangle , THAI – LAOS – MYANMAR.     Read More »

๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛

13221687_1757652604492933_7028294000174350468_n

จากแบบพิมพ์ชุดที่ ๒ ของวัดภูพลานสูง โครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ องค์นี้เป็นองค์ที่ ๖ ในขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร , สูง ๑๗.๕๐ เมตร ทำการเทปูนหล่อระหว่างวันที่ ๑๘~๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ประดิษฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วัดภูวังน้ำจั้น บ้านโดมประดิษฐ์ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ Loungphor Phrato ” KOTAMA ” build with in four days. 18-21 May 2016 Wild 9 meters, tall 17.50 meters. Read More »

๛ บทย่อมหาศักดานุภาพ ของหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ๛

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้กราบอาราธนาอัญเชิญ  ๛ บทย่อมหาศักดานุภาพ ของหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ๛ เพื่อนำมาเผยแพร่เป็นครั้งแรกของโลก ณ วัดป่าบ้านคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ผู้มีศรัทธาต่อตำนานสุริยะธาตุ   Read More »

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์ วันออกพรรษา หมายถึงวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน กล่าวคือ เมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 แล้วอยู่ประจำที่หรือวัดนั้นเรื่อยไป จนสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ วันออกพรรษา เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน วันออกพรรษา วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก วันออกพรรษา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ... Read More »

วันอัฏฐมีบูชา

1476468_1620951044786990_1874662036622159123_n

“วันอัฏฐมีบูชา” หรือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ความหมาย เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพกล้าในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้น ๆ วันนี้จึงเรียกว่า “วันอัฏฐมีบูชา” ประวัติความเป็นมา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๘ วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความสังเวชสลดใจ และวิปโยคโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฏฐมีนั้นเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วน โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนั้น ๆ ได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เป็นการเฉพาะภายในวัด เช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นต้น แต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่ ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล ... Read More »

บทนำ

     บรรดาชาวพุทธทั้งหลายที่ได้ชื่อตามทะเบียนว่านับถือพุทธศาสนา แต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเราท่านทั้งหลายส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษแต่ก็ยังมีบางคนที่แหวกประเพณีออกมานับถือศาสนาอื่นด้วยไม่รู้จะนับถืออะไรดี เพราะเขาคิดว่าศาสนาช่วยอะไรเขาไม่ได้ พุทธศาสนิกชนส่วนมากได้แต่ทำบุญทำทาน สวดมนต์ภาวนาเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และเพื่อจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพยสมบัติแบบสุขสบายไม่ต้องลำบาก  เข้าไม่คิดจะปฏิบัติให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเลย เคยคิดที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยเขาคิดและเข้าใจว่าการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเป็นของยากและนิพพานเป็นสูญไม่มีอะไรเหลือซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดคำว่า “นิพพาน” แปลว่าสูญ หมายความว่าสูญสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ยังทรงไว้ซึ่งคุณธรรมบารมี ยังไม่สูญหายไปไหนยังคงคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาอยู่                 พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติเดขึ้นในโลกนี้ เพื่อที่จะทรงปลดปล่อยเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ พระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระศาสนาให้เป็นประทีปส่องทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร พระพุทธองค์ทรงประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนพระพุทธองค์ทรงดับขันปรินิพพาน ภายหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพานไปแล้ว ศาสนาของพระองค์ยังมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย ศรีลังกา และขยายวงกว้างออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ จนกระทั่งมาถึงสุวรรณภูมิประเทศไทย                 ณ ดินแดนสุววรณภูมิ (ประเทศไทย) นี้เองเป็นจุดกำเนิดเกิดขึ้นของเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่มีทั้งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ อันเป็นหลักฐานสำคัญที่ไว้อ้างอิงกับผู้ที่มีความลังเลสงสัยในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต                 วัดภูพลานสูงเป็นสถานที่สำคัญตั้งแต่อดีตกาลที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนับตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขวาได้เสด็จมาสู่วัดภูพลานสูงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จากนั้นก็มีพุทธสรีระที่สำคัญได้เสด็จตามมาซึ่งล้วนแต่เป็นองค์เอกทั้งนั้น เช่น พระสรีรังคาร พระเขี้ยวแก้ว พระโลหิตธาตุ รอยพระพุทธบาท และล่าสุดได้ค้นพบรอยพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งเหล่านี้เสด็จมาอุบัติบังเกิดขึ้นเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีที่มาที่ไปชัดเจน มีบทบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคัมภีร์โบราณเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับชาวพุทธทั่วไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาใครครวญโดยเหตุโดยผลโดยปัจจัยเพื่อที่จะน้อมรับสิ่งอันเป็นมงคลที่บังเกิดขึ้นให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเรื่องราวอันจะเป็นประวัติศาสตร์ทางศาสนาต่อไปในอนาคต ในยุคศิวิไลซ์ต่อไป คำอนุโมทนา นับตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาสู่วัดภูพลานสูงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากนั้นก็มีพุทธสรีระที่สำคัญล้วนแต่เป็นองค์เอกทั้งหมดได้ตามเสด็จมา เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอันได้แก่ ... Read More »

บทส่งท้าย

     ตั้งหลวงพ่อภรังสีได้รับนิมนต์จากชาวบ้านหลักเมือง ให้ขึ้นมาดูแลวัดภูพลานสูง หลวงพ่อได้ขึ้นมาอยู่วัดภูพลานสูงในปี ๒๕๔๗ และได้นิมิตเห็นพระบรมสารีรกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวา เมื่อหลวงพ่อตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวา ที่ประดิษฐานอยู่ที่ปราสาทหินนครอินปัตจะเสด็จมาสู่วัดภูพลานสูง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อจึงได้เตรียมการรับเสด็จ โดยได้บอกบรรดาศิษย์ใกล้ชิดและญาติโยมร่วมกันรับเสด็จตามวันดังกล่าวพอเวลา ๑๙.๐๐ น. พระธาตุข้อพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่พระ หัตถ์ของพระพุทธชินราชบนลานธรรม เมื่อพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาได้เสด็จมาประดิษฐานวัดภูพลาน สูง พญานาคซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระศาสนา ในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๔๘ พญาศรีสุทโธนาคราชได้นำลูกแก้วพญานาคถวายหลวงพ่อ เพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุจำนวน ๕ ลูก และท้าวศรีสุริยะเทพอินทรวิญญาณอดีตเจ้าเมืองพนมรุ้ง ได้นำลูกแก้วมาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุ ๒ ลูก หลังจากที่หลวงพ่อภรังสีได้รับพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื่องชวาแล้ว หลวงพ่อได้ทราบด้วยญาณว่าที่ปราสาทหินดังกล่าวยังมีพระบรมธาตุสรีรังคารอยู่ อีกและทราบว่าเทวดาจะนำมาถวายที่วัดภูพลานสูงในวันข้างหน้า เพราะของ ๒ สิ่งคือ พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวาและพระสรีรังคารเคยประดิษฐานอยู่ด้วย กันที่ปราสาทหินหลังนี้ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสรีรังคารพระบรมธาตุได้เสด็จมาที่วัดภูพลานสูงบริเวณหน้าพระสังกัจจายนะ หลวงพ่อได้ทำพิธีอัญเชิญมาไว้ที่ศาลาวิบูลธรรมธาดานุสรณ์ อยู่ต่อมาวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๔.๐๐ น. หลวงพ่อได้รับคัมภีร์โบราณส่วนแรก จำนวน ๔ ... Read More »

ประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูก(ภาษาอีสาน)

สาธุ สาธุ สาธุเด้อ… ผู้ข่าจักขอยอมือน้อม                  เท่ากระหม่อมจอมขวัญ เป็นสำนวนสิ่งที่มาประมวลไว้                               เพิ่นจักให้แขนงธรรมทุก ๆ อย่าง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นฮั่น                                               เพิ่นเล็งฮู้ตั้งแต่โดน เพิ่นว่าน้ำสิล้นท่วม                                        ทุกแห่งแถลงไข คนจังไฮสิครองเมือง                                                บ่อยู่เย็นพอน้อย เมืองนั้นสิไหม้                                                      ลุกเป็นไฟให้คนเบิ่ง มีสีเหลืองสีแดง                                                     แข่งกันอยู่เทิงฟ้า เพิ่นจักนำพาให้อยู่ในแดนสุวรรณภูมิ                        มาเป็นปุ้มเป็นโหง่น อยู่ในโซนโลกร้อน                                         พาให้ไหม้แผ่นดิน           เพิ่นจักประมวลให้สิ้น                                      ม.ศ.๕ แถลงไข เกิดเป็นยุคศิวิไลซ์ในสมัยรัฐประหาร                        กล่าวขานกันเป็นปุ้ม มาประชุมกันเข้า                                                    แยกกันเป็นกลุ่ม อยู่ทุกหัวมุมเมืองเรื่องที่มันเกิดขึ้น                                    มันเป็นหน้าหน่ายสะอาง บางส่วนนั้น                                                         ขึ้นฃื่อเป็นนายก พกเอา อบต.มาควง                                      แบ่งกันเป็นตำบลพร้อม คนกะยอมเสียให้                                                    เป็นใจเบิ้ดทุกส่วน เพิ่นประมวลเรียบร้อย                                               เสียเสี่ยงแข่งขัน           บั้นหนึ่งนั้นชื่อว่า นส.เพิ่นสิมาครองเมือง          ฮุ่งเฮืองนองไหลล้น แห่กันเป็นปุ้มมาประชุมกันเข้า                             ถวายงานสู้ต่อ พ่อพระองค์บอกแล้ว                                                ให้ชูค้ำศาสนา ฝูงนาโคนาคีพร้อมพนมกรขาบส่ง        ... Read More »

ประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูก

    วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่ออีกครั้ง    หลังจากที่หลวงพ่อได้กลับจากการไปทำภารกิจเผยแผ่พระศาสนาที่เมืองเหนือ   ในวันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสรับทราบเรื่องราวคำประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูกเพิ่มเติม    หลวงพ่อได้อธิบายว่าพระยาธรรม ๑๒ ผูก   ไม่ใช่โมคคัลลาพยากรณ์    ประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูกนี้เกิดขึ้นตอนที่หลวงพ่อไม่อยู่ไปแม่สายเมืองเหนือ   หลวงปู่ใหญ่โมคคัลลานะให้อาจารย์น้อย   น้องหลวงพ่อเขียน   คนเขียนเขียนไม่ถูกต้องเพราะเป็นคำบอกเล่าโดยใช้ภาษาโบราณ    หลวงพ่อเลยมาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่เป็นภาษาอีสานประมวลพระยาธรรม ๑๒ ผูก    หลวงปู่ใหญ่ ฯ ได้ประมวลลงไว้ในนี้หมดแล้ว   เป็นการประมวลรวบรวมเรื่องต่าง ๆ ในอดีต   ปัจจุบันและอนาคต    หลวงปู่ท่านประมวลเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ตรงนี้    ประมวลไว้จบหมด   เรื่องราวต่าง ๆ ในโลกเขาประมวลลงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนนี้เดือน ๑๒ แล้วใกล้จะหมดปีแล้ว   ต่อไปก็เป็นเดือน ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ไม่ใช่นับเดือนมกราคม   นับทางปีไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็เริ่มต้นสู่ยุคศิวิไลซ์    จากนี้เราจะเห็นความเสมอภาคของมนุษย์    ฉะนั้นเราจึงต้องทำบุญทำทานสั่งสมบุญบารมี    คนจนเขาทำบุญทำทานไว้ ... Read More »